Sakkos of Patriarch Nikon, 1653, Ottoman Fabric

Sakkos of Patriarch Nikon, 1653, Ottoman Fabric

Leave a Comment